slide01644662E6-1AFE-52A3-F691-CA8C5E4359F0.jpg
slide02D3D0292E-B595-E697-0D9B-E91BFB001D0A.jpg

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТЕЗ

Загальні вимоги до змісту тез - повинні бути ясно вказані визначення використовуваних термінів, мета, методи дослідження, новизна одержаних результатів, можливості подальшого узагальнення та (або) практичного застосування. Тези - це наукова публікація, яка повинна сприяти приросту нового, плідного наукового знання і вносити вагомий внесок у науку.

 Тези повинні включати в себе відповіді на чотири питання:

1. Що вивчалося? (постановка проблеми дослідження, коротке обгрунтування її актуальності, новизни, теоретичного і практичного значення).

2. Як вивчалося? (опис методології дослідження: для теоретичних досліджень - базові теорії, для емпіричних досліджень - вибірки, методів і методик дослідження, збору та обробки даних, для математичних і компьютаціонних моделей - результати обчислювальних та імітаційних експериментів, для літературних оглядів - способів пошуку та критеріїв відбору літератури , на основі якої підготовлено робота).

3. Які результати були отримані? (ясно сформульовані отримані основні висновки і новизна отриманих результатів).

4. Які узагальнення та (або) наслідки для подальших досліджень і практики?


ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

Шаблон оформлення статті 


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ

Текст доповіді виконується обсягом до 10 повних сторінок, включаючи рисунки на білому папері формату А4 (210 × 297 мм) з полями 25 мм. Сторінки не нумерувати. Шрифт Calibri, розмір 14 пунктів. Відступ першого рядка 10 мм.

Математичні формули і знаки повинні бути зрозумілі. Формули нумеруються (праворуч в круглих дужках, не відступаючи від правого поля). Між формулою і текстом повинен бути порожній рядок.

Таблиці і малюнки повинні мати назви та порядковий номер, наприклад:

Таблиця 2 - Результати моделювання

Рисунок 2 - Розрахункова схема

Таблиці і малюнки розташовуються після згадування по тексту і відокремлюються від основного тексту порожнім рядком.

Список літератури може бути приведений в кінці тез доповіді (шрифт 12 пт.) Відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 та складено в порядку згадування в тексті. Посилання на літературу - у квадратних дужках.

Порядок оформлення. Структура подання матеріалу повинна відповідати такій схемі (див. Шаблон оформлення):

- в лівому верхньому куті проставляється індекс за універсальним десятичним класифікатором (УДК);

- через один рядок без відступу від лівого краю друкується назва тез великими напівжирними літерами, без переносів з центруванням;

- пропустивши рядок друкуються прізвища та ініціали авторів (не більше трьох), їх вчений ступінь і посада (обов'язково вказати кафедру чи підрозділ). Для студентів вказати групу (шрифт розміром 12 пт.);

- наступний рядок містить повне найменування установи, місто, країну та електронну адресу автора (шрифт 12 пт.);

- пропустивши рядок друкують анотацію (шрифт 12 пт.);

- через один інтервал курсивом друкуються ключові слова (шрифт 12 пт.);

- через один рядок друкується назва тез, відомості про авторів і ключові слова англійською мовою з зазначеним вище форматуванням;

- відступивши рядок друкується основний текст (мова викладу за вибором авторів, міжрядковий інтервал 1, шрифт Calibri розміром 14, відступ першого рядка 10 мм, центрування по ширині).

Структура основного тексту:

- Вступ.
- Мета роботи.
- Матеріал і результати досліджень.
- Висновки.

Графічні матеріали надати окремими файлами в форматі JPG.

Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, прийняті до публікації не будуть.